VDA IPTV System

IPTV (Internet Protocol Television) je rešenje najnovije generacije prenosa audio i video signala putem IP protokola, pri čemu se tv sadržaj distribuira u digitalnom formatu koristeći mrežu za prenos podataka(LAN, MAN, WAN), a hotelu se omogućava najbolji i jednak kvalitet slike u svim sobama.

Prednosti IPTV u odnosu na tradicionalnu antensku distribuciju tv i radio signala:

Bolji kvalitet video i audio signala - digitalna tranzmisija, u odnosu na analognu, otpornija je na elektromagnetske smetnje, eho, itd. Koristeći digitalnu modulaciju i kompresiju (DVB) televizijski se signali kodiraju u digitalni format (mpeg2) te odašilju različitim sistemima: DVB-S za satelitski prenos, DVB-T za zemaljsku TV difuziju i DVB-C za TV mreže putem kabla. Digitalna antenska TV stanica instalirana u hotelu u mogućnosti je primati ove signale, dekomprimirati ih i prenositi u hotelski LAN u formi streama mpeg2. Na taj se način perfektno održava kvalitet originalnog signala, dakle i slike na tv ekranu, izbegavajući tipičnu degradaciju kvaliteta slike koja je prisutna kod analognih sistema temeljenih na coax kablu (smetnje, efekat snega, interferencije). Slobodno se može tvrditi da je kvalitet TV kanala koji se prenose putem IP protokola apsolutno uporediva sa onom filmova koji se dobijaju kroz VOD (Video on demand) sistem.

Podjednak kvalitet slike u svim sobama - preduslov za ovakvu distribuciju TV signala je da hotel poseduje strukturnu mrežu minimalno CAT5. Signal se distribuira putem IP protokola kroz "informatičku" mrežu koja osigurava jednak i izvrstan kvalitet slike u svakoj sobi, za razliku od coaxialne antenske mreže gde se događa da kvalitet slike zbog slabijeg signala u udaljenijim sobama nije zadovoljavajućeg kvaliteta

Ušteda u izvođenju antenske instalacije - u hotelu se TV signal distribuira istim kablom kao i interaktivna TV (pay TV) te se time postižu uštede budući da se ne mora paralelno izvoditi i coaxialni antenski razvod ( instalacija)

Mogućnost proširivanja IPTV antenske stanice - za razliku od analognog prenosa TV signala putem coaxialnog kabela gde postoji fizičko ograničenje u bandwithu, a time i u broju TV kanala, kod IPTV sistema i prenosa putem UTP kabla i IP protokola tog ograničenja nema pa se sistem može nadograditi i sa npr. 100 tv programa.

Naš sistem IPTV-a integrisan je sa VDA platformom interaktivne TV - PowerTV. Na taj način digitalna TV pruža hotelskom gostu jedinstveno grafičko rešenje na TV ekranu usklađeno sa informativnim sadržajem o hotelu ili gradu i ostalim opcijama koje pruža PowerTV sistem.

Shema integracije IPTV platforme i interaktivne TV PowerTV