Strukturna mreža

STRUKTURNO KABLIRANJE - PASIVNA OPREMA

Uvod

Od kada je telefonija ušla u poslovne sisteme, kablovske instalacije se suštinski nisu mnogo menjale: od jedne centralne tačke, smeštene blizu telefonske centrale telefonske parice su se zvezdasto granale do zidnih utičnica po kancelarijama, na koje bi potom bio priključen telefonski aparat. Kako su u poslednjih desetak godina upotreba personalnih računara i njihovo umrežavanje doživeli ogromnu ekspanziju, u velikim poslovnim sistemima se radno mesto ne može zamisliti bez računara povezanog sa drugim računarskim resursima firme. Došlo je do formiranja posebnih računarskih kablovskih sistema, skupih i glomaznih, za koje su morale da se postavljaju posebne instalacije. Kako su pored telefonskih i računarskih, u poslovnim sistemima postojale i druge instalacije slabe struje, to je stvaralo pravu zbrku kablova, činilo sisteme skupim, nefleksibilnim i osetljivim na otkaze. Problem je rešen tek donošenjem standarda ISO/IEC 11801 (jul 1995.), EN50173 (avgust 1995.), EIA/TIA 568A (oktobar 1995.) kojim su definisani principi strukturnog, odnosno generičkog kabliranja, koji osim računarskog i telefonskog saobraćaja integrišu i razne sisteme za prenos slike, nadzor i upravljanje, čime je praktično definisan u svetu sve popularniji koncept inteligentnih zgrada.

Suštinsku prednost strukturnog kabliranja predstavlja korišćenje jedinstvenog kablovskog sistema za sve instalacije kojima se prenose bilo kakve informacije u propusnom opsegu do 600 MHz. To obuhvata i prenos govora, slike, upravljačkih signala, ali i veoma brz prenos podataka. Jedini interfejs ka korisniku je zidna utičnica sa RJ 45 konektorima na koju se može priključiti bilo računar, bilo telefon koja dalje kablovskim sistemom vodi do odgovarajućih razdelnika i aktivnih uređaja (telefonske centrale ili LAN switch-eva). Struktura mreže je takva da se posle instaliranja, bez ikakve intervencije na samim kablovima cela mreža može prekonfigurisati na potpuno drugačiji način, u zavisnosti od potrebe korisnika. To se postiže na samim razdelnicima, koji su posebno konstruisani za lako i jednostavno prespajanje i konfigurisanje mreže po želji. Ova opcija naročito dolazi do izražaja u situacijama kada se vrši menjanje fizičkog rasporeda radnih mesta po zgradi (ili po zgradama). Odgovorni administrator samo vrši prespajanje na odgovarajućim razdelnicima i korisnik na novom radnom mestu treba da priključi svoj telefon i računar u zidnu utičnicu i da radi. Njegov računar je povezan na isti način u računarsku mrežu, njegov telefon je na istom lokalu kao i ranije. Osim velike fleksibilnosti koju pruža, strukturno kabliranje zahvaljujući svojoj sistematičnosti, omogućava jednostavno i efikasno administriranje mrežom, lako proširivanje instalacije i što je možda i najvažnije, potpuno je nezavisno od tipa aktivnih uređaja koji se koriste kako za telefonsku, tako i za računarsku mrežu. Čak se i uređaji koji ne odgovaraju standardima strukturnog kabliranja i nemaju adekvatne konektore mogu uz pomoć odgovarajućih jednostavnih adaptera priključiti na sistem. Sistemi strukturnog kabliranja su doživeli veliku primenu u poslovnim objektima u svetu, kako zbog svoje univerzalnosti tako i zbog dugoročnosti rešenja. Naime, poslovni korisnik koji se u realizaciji svoje računarske mreže u potpunosti pridržava principa koje nalažu standardi obuhvaćeni međunarodnim standardom ISO/IEC 11801 može biti siguran da će njegov kablovski sistem uspešno podržati svaki zahtev aktivne opreme u narednih desetak godina. To doslovno znači da jednom instalirani kablovski sistem neće tražiti nikakva dodatna ulaganja.

Sistem se izgradjuje u dve ili tri ravni, u zavisnosti od veličine mreže:

Horizontalna ravan

Predstavlja neposrednu vezu korisnika sa sistemom. Ona se odnosi na kabliranje spratova i sastoji se od spratnih razvodnih panela i ormana (Floor Distribution - FD), kablova i utičnica. Upravo na ovoj ravni se postiže univerzalnost primene različite komunikacione opreme po istom kablovskom sistemu.

Vertikalna ravan

Kabliranje okosnice mreže. Obezbedjuje vezu izmedju spratnih razvodnih panela i centralnog cvorišta u zgradi (building distribution - BD). BD i FD se sastoje od aktivnih i pasivnih komponenti.

Ravan kampusa

Umrežavanje više lokacijski bliskih objekata. Sistem se sastoji od utičnica za korisnike, kablova u horizontalnoj ravni, kablova u vertikalnoj ravni i kablova kampusa, FD, BD i CD (Campus Distribution).